chaleompon.dave@gmail.com 054 710 259 ต่อ 7901

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ปริญญาตรี 4 ปี)

  • เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 7,500 บาท (สามารถกู้ กยศ.ได้)
  • สามารถประกอบอาชีพ เช่น ครู อาจารย์ แอร์โฮสเตส-สจ๊วต ล่าม นักแปล
  • มุ่งพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ทำงานและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

บริการของศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แชทภาษาอังกฤษ

บริการแชทภาษาอังกฤษที่ใครๆก็สามารถแชทได้ และยังช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษอีกด้วย

แปลภาษาไทย-อังกฤษ

บริการแปลเอกสารต่างๆ เอกสารทางวิชาการ บทความ หรือคอลัมน์ข่าวสาระบนเว็บไซต์

กิจกรรม

กิจกรรมโครงการต่างๆของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

Our Team

Dr.Kitjanat Tangjitnusorn

Head of Language Center, English Lecturer

Mr.Karl Walsh

English Lecturer

Mr.Stuart Ransom

English Lecturer

Mr.Chaloempon Norach

Academic Specialist

ติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 59 หมู่ 13, ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์

054 710 259 ต่อ 7901

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

59 หมู่ 13, ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ : 054 710 259 , โทรสาร : 054 771 398