chaleompon.dave@gmail.com 054 710 259 ต่อ 7901

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

   ปีงบ 62(คลิ๊กชื่อโครงการเพื่อดาวโหลด)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

59 หมู่ 13, ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ : 054 710 259 , โทรสาร : 054 771 398